Fundusze Europejskie
Opcje dostępności Włącz powiększenie czcionki Włącz wysoki kontrast Włącz lektora
Wyszukiwarka Mapa strony

Komisje

STAROSTWO POWIATOWE

w Dąbrowie Tarnowskiej
33-200 Dąbrowa Tarnowska
ul. Berka Joselewicza 5
tel. (0-14) 642 24 31, fax 642 22 29
e-mail: starosta.kda@powiatypolskie.pl

Komisje Rady Powiatu w Dąbrowie Tarnowskiej

 

Komisja Edukacji i Polityki Społecznej

Prowadzi sprawy z zakresu edukacji publicznej, promocji i ochrony zdrowia, pomocy społecznej, polityki prorodzinnej, wspierania osób niepełnosprawnych, kultury i ochrony dóbr kultury, oraz kultury fizycznej i turystyki, a także ochrony konsumenta.

Skład powołanej Komisji Edukacji i Polityki Społecznej:

Przewodniczący: Stanisław Początek
Wiceprzewodniczący: Marta Chrabąszcz
Pozostali członkowie: Lesław Wieczorek, Krzysztof Bryk

 

Komisja Budżetu, Rolnictwa i Rozwoju Regionalnego

Prowadzi sprawy związane z zakresu budżetu i finansów, geodezji, kartografii i katastru, gospodarki nieruchomościami, administracji architektoniczno-budowlanej, gospodarki wodnej, ochrony środowiska i przyrody, rolnictwa, leśnictwa i rybactwa śródlądowego, przeciwdziałania bezrobociu oraz aktywizacji lokalnego rynku pracy i promocji powiatu.

Skład powołanej Komisji Budżetu, Rolnictwa i Rozwoju Regionalnego:

Przewodniczący: Barbara Pobiegło
Wiceprzewodniczący: Marek Kopia, Krzysztof Kupiec
Pozostali członkowie: Jarosław Bartoń, Krzysztof Bryk Tomasz Budyn, Andrzej Giza, Lesław Wieczorek

 

Komisja Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego

Prowadzi sprawy z zakresu transportu zbiorowego i dróg publicznych, porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli, obronności, ochrony przeciwpowodziowej, przeciwpożarowej i zapobiegania innym nadzwyczajnym zagrożeniom życia i zdrowia ludzi oraz środowiska.

Skład powołanej Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego:

Przewodniczący: Marian Szajor
Wiceprzewodniczący: Kamil Kwiatkowski
Pozostali członkowie: Andrzej Giza, Krzysztof Kupiec, Stanisław Ryczek, Andrzej Urbanik

 

Komisja Rewizyjna

Prowadzi kontrolę działalności Zarządu Powiatu oraz opiniuje pracę Policji i innych powiatowych służb, inspekcji i straży, a także jednostek organizacyjnych wykonujących na terenie powiatu zadania z zakresu porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli a także opiniuje wykonanie budżetu powiatu. Komisja rewizyjna opiniuje wykonanie budżetu powiatu i występuje z wnioskiem do Rady Powiatu w sprawie udzielenia lub nieudzielenia absolutorium Zarządowi.

Skład powołanej Komisji Rewizyjnej:

Przewodniczący Komisji: Andrzej Urbanik
Wiceprzewodniczący: Jan Sipior
Pozostali członkowie: Sebastian Kądzielawa

 

Komisja Skarg, wniosków i Petycji

Rozpatruje skargi na działania zarządu powiatu i powiatowych jednostek organizacyjnych i wnioski oraz petycje składane przez obywateli.

Skład powołanej Komisji Skarg, Wniosków i Petycji:

Przewodniczący Komisji: Sebastian Kądzielawa
Wiceprzewodniczący: Stanisław Ryczek
Pozostali członkowie: Stanisław Początek