Fundusze Europejskie
Opcje dostępności Włącz powiększenie czcionki Włącz wysoki kontrast Włącz lektora
Wyszukiwarka Mapa strony
  1. Projekty unijne

2017

======================================================================================

Projekt pn. : „Powiatowe Centrum Kompetencji Zawodowych”

Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020

w ramach 10 Osi Priorytetowej Wiedza i Kompetencje

Działanie 10.2 Rozwój Kształcenia Zawodowego

Poddziałanie 10.2.2 Kształcenie Zawodowe Uczniów - SPR

Okres realizacji projektu: 01.05.2017 – 31.08.2022

Projekt polegał na utworzeniu „Powiatowego Centrum Kompetencji Zawodowych", które w branży mechanicznej i górniczo hutniczej z uzupełniającą branżą budowlaną będzie funkcjonowało na bazie Ośrodka Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego w Szczucinie wchodzącego w skład Powiatowego Centrum Edukacji i Kompetencji Zawodowych w Szczucinie i będzie się koncentrować na wsparciu młodzieży i kadry szkół dając im możliwość zdobywania dodatkowych kwalifikacji i umiejętności oraz na rozwijaniu oferty szkół w kierunku utworzenia wzorcowej placówki współpracującej z przedsiębiorcami w zakresie realizacji staży i praktyk zawodowych dla uczniów.

Wartość projektu: 3 779 802,75 zł

Dofinansowanie projektu z UE: 3 401 822,47 zł

 

2019

======================================================================================

Projekt pn. : „Zajęcia dodatkowe dla uczniów Liceum Ogólnokształcącego w Dąbrowie Tarnowskiej”

Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020

w ramach 10 Osi Priorytetowej Wiedza i Kompetencje

Działanie 10.1 Rozwój Kształcenia Ogólnego

Poddziałanie 10.1.4 Małopolska Chmura Edukacyjna

Okres realizacji projektu: 02.09.2019 – 31.08.2020

Projekt polega na prowadzeniu innowacyjnych zajęć edukacyjnych dla uczniów I Liceum Ogólnokształcącego w Dąbrowie Tarnowskiej z wykorzystaniem potencjału szkół wyższych w regionie poprzez prowadzenie wirtualnych zajęć wykładowych i laboratoryjnych w oparciu o infrastrukturę i nowoczesną technologię informacyjno - komunikacyjną, co pozwoli na podniesienie poziomu nauczania oraz kształtowanie kompetencji kluczowych. Poprzez realizację projektu uczniowie otrzymają możliwość kontaktu z nauką, będą mogli rozwijać swoje zainteresowania i talent przy wsparciu najlepszych uczelni, co ułatwi im wybór właściwego kierunku studiów. Wsparciem w ramach projektu zostaną objęci uczniowie kształcący się w szkole, dla której organem prowadzącym jest Powiat Dąbrowski. Ponadto w ramach projektu planuje się wyposażenie szkoły w materiały dydaktyczne zapewniające najwyższe standardy edukacyjne.

W ramach projektu zrealizowane są następujące zajęcia dodatkowe:

- zajęcia pozalekcyjne on-line z biologii

- zajęcia pozalekcyjne on-line z chemii

- zajęcia pozalekcyjne on-line z matematyki

- zajęcia pozalekcyjne on-line z języka angielskiego

- koło naukowe z biologii

- koło naukowe z chemii

- koło naukowe z matematyki

- koło naukowe z języka angielskiego

 

Liczba uczniów biorących udział w projekcie:  75 osób

Wartość projektu: 133 065,00 zł

Dofinansowanie projektu z UE: 113 105,25 zł

Dofinansowanie krajowe z budżetu państwa: 13 306,45 zł

Wkład własny Powiatu Dąbrowskiego: 6 653,30 zł

2020

======================================================================================

Projekt pn.: „Zdalna szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia

Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014 - 2020

Projekt obejmował zakup 31 sztuk laptopów Notebook Lenovo dla szkół ponadpodstawowych Powiatu Dąbrowskiego:

- I Liceum Ogólnokształcące im. Tadeusza Kościuszki, ul. Piłsudskiego 44 33-200 Dąbrowa Tarnowska – 10 szt.

- Zespół Szkół im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego, ul. Kościuszki 5 33-200 Dąbrowa Tarnowska – 10 szt.

- Zespół Szkół im. Władysława Stanisława Reymonta w Brniu, Breń 1 33-210 Olesno – 4 szt.

- Powiatowe Centrum Edukacji i Kompetencji Zawodowych w Szczucinie, ul. Witosa 2 33-230 Szczucin – 7 szt.

Wartość projektu: 81 065,00 zł

Dofinansowanie: 79 999,50 zł tj. 100% kosztów wydatków kwalifikowanych projektu

Wkład własny: 1 065,50 zł

Projekt pn.: „Małopolska Tarcza Antykryzysowa – Pakiet Edukacyjny. Cyfryzacja szkół i placówek oświatowych”

Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020

Grant Nr 1

w ramach 10 Osi Priorytetowej Wiedza i Kompetencje

Działanie 10.1 Rozwój Kształcenia Ogólnego

Poddziałanie 10.1.6 Cyfryzacja szkół prowadzących kształcenie ogólne

Celem projektu jest wsparcie realizacji zajęć dydaktycznych w szkołach podstawowych, ponadpodstawowych oraz placówkach systemu oświaty prowadzących kształcenie ogólne poprzez zakup przez organy prowadzące publiczne i niepubliczne szkoły podstawowe, ponadpodstawowe oraz placówki systemu oświaty prowadzące kształcenie ogólne (z wyłączeniem szkół zawodowych) sprzętu komputerowego umożliwiającego zdalne nauczanie, w związku z zagrożeniem i skutkami COVID-19.

Powiat Dąbrowski otrzymał dofinansowanie na zakup 18 szt. komputerów.

Komputery otrzymały szkoły:

  1. I Liceum Ogólnokształcące im. Tadeusza Kościuszki w Dąbrowie Tarnowskiej – 6 szt.
  2. Zespół Szkół im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego w Dąbrowie Tarnowskiej – 6 szt.
  3. Powiatowe Centrum Edukacji i Kompetencji Zawodowych w Szczucinie – 6 szt.

Dofinansowanie projektu z UE zgodnie z umową: 72 752,48 zł

Wartość projektu zgodnie z rozliczeniem: 52 029,00 zł

Dofinansowanie projektu z UE zgodnie z rozliczeniem: 52 029,00 zł

 

Projekt pn. : „Zajęcia dodatkowe dla uczniów I Liceum Ogólnokształcącego w Dąbrowie Tarnowskiej”

Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020

w ramach 10 Osi Priorytetowej Wiedza i Kompetencje

Działanie 10.1 Rozwój Kształcenia Ogólnego

Poddziałanie 10.1.4 Małopolska Chmura Edukacyjna

Okres realizacji projektu: 01.09.2020 – 31.08.2021

Projekt polega na prowadzeniu innowacyjnych zajęć edukacyjnych dla uczniów I Liceum Ogólnokształcącego w Dąbrowie Tarnowskiej z wykorzystaniem potencjału szkół wyższych w regionie poprzez prowadzenie wirtualnych zajęć wykładowych i laboratoryjnych w oparciu o infrastrukturę i nowoczesną technologię informacyjno - komunikacyjną, co pozwoli na podniesienie poziomu nauczania oraz kształtowanie kompetencji kluczowych. Poprzez realizację projektu uczniowie otrzymają możliwość kontaktu z nauką, będą mogli rozwijać swoje zainteresowania i talent przy wsparciu najlepszych uczelni, co ułatwi im wybór właściwego kierunku studiów. Wsparciem w ramach projektu zostaną objęci uczniowie kształcący się w szkole, dla której organem prowadzącym jest Powiat Dąbrowski. Ponadto w ramach projektu planuje się wyposażenie szkoły w materiały dydaktyczne zapewniające najwyższe standardy edukacyjne.

W ramach projektu zrealizowane są następujące zajęcia dodatkowe:

- zajęcia pozalekcyjne on-line z biologii

- zajęcia pozalekcyjne on-line z geografii

- zajęcia pozalekcyjne on-line z informatyki

- zajęcia pozalekcyjne on-line z chemii

- koło naukowe z biologii

- koło naukowe z geografii

- koło naukowe z informatyki

- koło naukowe z chemii

Liczba uczniów biorących udział w projekcie:  80 osób

Wartość projektu: 69 547,20 zł

Dofinansowanie projektu z UE: 59 115,12 zł

Dofinansowanie krajowe z budżetu państwa: 6 954,72 zł

Wkład własny Powiatu Dąbrowskiego: 3 477,36 zł

2021

======================================================================================

Projekt pn. : „Małopolska Tarcza Antykryzysowa – Pakiet Edukacyjny. Cyfryzacja szkół i placówek oświatowych”

 

Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020

Grant Nr 2

w ramach 10 Osi Priorytetowej Wiedza i Kompetencje

Działanie 10.1 Rozwój Kształcenia Ogólnego

Poddziałanie 10.1.6 Cyfryzacja szkół prowadzących kształcenie ogólne

Celem projektu jest wyposażenie 22 Szkół Modelowych (po jednej w każdym powiecie) w wysokiej jakości urządzenia cyfrowe, pomoce dydaktyczne oraz oprogramowanie w celu dokonania przez szkołę transformacji cyfrowej i prowadzenie nauczania metodą STEAM. Działania podjęte są w związku z pandemią COVID-19 i mają za zadanie przeciwdziałać skutkom pandemii.

Z powiatu dąbrowskiego w projekcie uczestniczy I Liceum Ogólnokształcące im. Tadeusza Kościuszki w Dąbrowie Tarnowskiej.

Wartość projektu: 90 000,00 zł

Dofinansowanie projektu z UE: 90 000,00 zł

Projekt pn. : „Zajęcia dodatkowe dla uczniów I Liceum Ogólnokształcącego w Dąbrowie Tarnowskiej w roku szkolnym 2021/2022”

Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020

w ramach 10 Osi Priorytetowej Wiedza i Kompetencje

Działanie 10.1 Rozwój Kształcenia Ogólnego

Poddziałanie 10.1.4 Małopolska Chmura Edukacyjna

Okres realizacji projektu: 01.09.2021 – 30.06.2021

Projekt polega na prowadzeniu innowacyjnych zajęć edukacyjnych dla uczniów I Liceum Ogólnokształcącego w Dąbrowie Tarnowskiej z wykorzystaniem potencjału szkół wyższych w regionie poprzez prowadzenie wirtualnych zajęć wykładowych i laboratoryjnych w oparciu o infrastrukturę i nowoczesną technologię informacyjno - komunikacyjną, co pozwoli na podniesienie poziomu nauczania oraz kształtowanie kompetencji kluczowych. Poprzez realizację projektu uczniowie otrzymają możliwość kontaktu z nauką, będą mogli rozwijać swoje zainteresowania i talent przy wsparciu najlepszych uczelni, co ułatwi im wybór właściwego kierunku studiów. Wsparciem w ramach projektu zostaną objęci uczniowie kształcący się w szkole, dla której organem prowadzącym jest Powiat Dąbrowski. Ponadto w ramach projektu planuje się wyposażenie szkoły w materiały dydaktyczne zapewniające najwyższe standardy edukacyjne.

W ramach projektu zrealizowane są następujące zajęcia dodatkowe:

- zajęcia pozalekcyjne on-line z matematyki

- koło naukowe z matematyki

- koło naukowe z biologii

Liczba uczniów biorących udział w projekcie:  23 osoby

Wartość projektu: 15 779,88 zł

Dofinansowanie projektu z UE: 13 412,89 zł

Dofinansowanie krajowe z budżetu państwa: 1 577,99 zł

Wkład własny Powiatu Dąbrowskiego: 789,00 zł

2022

======================================================================================

Projekt pn. : „Zajęcia dodatkowe dla uczniów I Liceum Ogólnokształcącego w Dąbrowie Tarnowskiej w roku szkolnym 2022/2023”

Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020

Projekt pn. : „Zajęcia dodatkowe dla uczniów I Liceum Ogólnokształcącego w Dąbrowie Tarnowskiej w roku szkolnym 2022/2023”

w ramach 10 Osi Priorytetowej Wiedza i Kompetencje

Działanie 10.1 Rozwój Kształcenia Ogólnego

Poddziałanie 10.1.4 Małopolska Chmura Edukacyjna

Okres realizacji projektu: 01.10.2022 – 30.06.2023

Projekt polega na prowadzeniu innowacyjnych zajęć edukacyjnych dla uczniów I Liceum Ogólnokształcącego w Dąbrowie Tarnowskiej z wykorzystaniem potencjału szkół wyższych w regionie poprzez prowadzenie wirtualnych zajęć wykładowych i laboratoryjnych w oparciu o infrastrukturę i nowoczesną technologię informacyjno - komunikacyjną, co pozwoli na podniesienie poziomu nauczania oraz kształtowanie kompetencji kluczowych. Poprzez realizację projektu uczniowie otrzymają możliwość kontaktu z nauką, będą mogli rozwijać swoje zainteresowania i talent przy wsparciu najlepszych uczelni, co ułatwi im wybór właściwego kierunku studiów. Wsparciem w ramach projektu zostaną objęci uczniowie kształcący się w szkole, dla której organem prowadzącym jest Powiat Dąbrowski. Ponadto w ramach projektu planuje się wyposażenie szkoły w materiały dydaktyczne zapewniające najwyższe standardy edukacyjne.

W ramach projektu zrealizowane są następujące zajęcia dodatkowe:

- zajęcia pozalekcyjne on-line z biologii

- zajęcia pozalekcyjne on-line z języka angielskiego

- koło naukowe z matematyki

- koło naukowe z biologii

- koło naukowe z chemii

- koło naukowe z języka angielskiego

 

Liczba uczniów biorących udział w projekcie:  56 osób

Wartość projektu: 29 432,01 zł

Dofinansowanie projektu z UE: 25 017,20 zł

Dofinansowanie krajowe z budżetu państwa: 2 941,21 zł

Wkład własny Powiatu Dąbrowskiego: 1 473,60 zł

 

Projekt pn.: „Cyfrowy Powiat”

„Sfinansowano w ramach reakcji Unii na pandemię COVID-19”

 

Realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Oś Priorytetowa V: Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU.

Okres realizacji projektu: 29.09.2022 – 31.10.2023

Celem projektu jest przeprowadzenie szeregu działań, które podniosą jakość i szybkość realizowanych usług publicznych na drodze teleinformatycznej, poprzez zwiększenie poziomu cyfryzacji Starostwa Powiatowego w Dąbrowie Tarnowskiej, a także wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia.

Świadczenie nowoczesnych i zdalnych usług oraz ich bezpieczeństwo w sieci wymaga sprawnej, wydajnej i usystematyzowanej infrastruktury IT. Projekt obejmuje między innymi modernizację serwerowni, wymianę sprzętu komputerowego, zakup nowoczesnych urządzeń do cyfrowej obróbki dokumentów oraz przeprowadzenie szkoleń pracowników z zakresu cyberbezpieczeństwa. Dotacja wynosi 100 % kosztów kwalifikowanych projektu.

Projekt pn. : „Małopolska Tarcza Antykryzysowa – Pakiet Edukacyjny II. Realizacja wsparcia szkół i placówek oświatowych”

Grant 3

w ramach 10 Osi Priorytetowej Wiedza i Kompetencje

Działanie 10.1 Rozwój Kształcenia Ogólnego

Poddziałanie 10.1.6 Cyfryzacja szkół prowadzących kształcenie ogólne

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 –2020

 

Celem projektu jest zniwelowanie u uczniów skutków pandemii COVID-19 poprzez wielowymiarowe wsparcie szkół i placówek oświatowych w zakresie udzielenia pomocy edukacyjnej i  psychologicznej uczniom w związku z zagrożeniem i skutkami  pandemii COVID-19.

Z powiatu dąbrowskiego w projekcie uczestniczą uczniowie z niżej wymienionych szkół:

-  I Liceum Ogólnokształcące im. Tadeusza Kościuszki w Dąbrowie Tarnowskiej.

- Zespół Szkół im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego w Dąbrowie Tarnowskiej,

- Powiatowe Centrum Edukacji i Kompetencji Zawodowych w Szczucinie.

Wartość projektu: 61 950,00 zł

Dofinansowanie projektu z UE: 61 950,00 zł

2023

======================================================================================

Projekt pn. „Remont instalacji elektrycznej w Szkolnym Schronisku Młodzieżowym przy Zespole Szkół im. K.K. Baczyńskiego w Dąbrowie Tarnowskiej”

"Sfinansowano w ramach reakcji Unii na pandemię COVID-19"

Zadanie realizowane w ramach projektu grantowego „Małopolska Tarcza Humanitarna. Fundusze Europejskie dla Ukrainy. Wsparcie grantowe EFRR dla NGO i JST – infrastruktura społeczna”

Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020

Okres realizacji projekt: 01.03.2023 r. – 30.06.2023 r.

Projekt obejmuje remont instalacji elektrycznej w Szkolnym Schronisku Młodzieżowym przy Zespole Szkół im. K.K. Baczyńskiego w Dąbrowie Tarnowskiej począwszy od przyłącza głównego, po wymianę okablowania w 9 pokojach, kuchni, korytarzu i doprowadzenie kabli do łazienek. Dodatkowo obejmuje:

- rozbudowę sieci LAN poprzez doprowadzenie do każdego pokoju gniazdka RJ45 w celu poprawy zamieszkującym w Schronisku uchodźcom z Ukrainy dostępu do Internetu, co poprawi ich możliwości związane z poszukiwaniem pracy, czy też samej pracy zdalnej, umożliwi im udział w szkoleniach online oraz zapewni lepszy kontakt z rodziną i znajomymi mieszkającymi nie tylko w Polsce, ale i na Ukrainie;

- wymianę oświetlenia na lampy LED co w znacznym stopniu obniży koszty energii elektrycznej;

- przeprowadzenie kabla siłowego do kuchni  co umożliwi podpięcie płyty indukcyjnej, która jest bezpieczniejsza od kuchenek gazowych i bardziej funkcjonalna;

- wymianę tablic wyjść ewakuacyjnych na nowe podświetlane oznaczenia dróg ewakuacyjnych spełniające współczesne wymagania w celu poprawy bezpieczeństwa mieszkańców Schroniska.

 

Wartość projektu: 69 700,00 zł

Dofinansowanie projektu z UE: 50 000,00 zł

Projekt pn.: „Małopolska Tarcza Antykryzysowa – Pakiet Edukacyjny II. Realizacja wsparcia szkół i placówek oświatowych”

Grant 1

w ramach 10 Osi Priorytetowej Wiedza i Kompetencje

Działanie 10.1 Rozwój Kształcenia Ogólnego

Poddziałanie 10.1.6 Cyfryzacja szkół prowadzących kształcenie ogólne

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 –2020

Celem projektu jest umożliwienie szkołom przejścia z tradycyjnego, stacjonarnego modelu kształcenia na model zdalnego nauczania.

Z powiatu dąbrowskiego w projekcie uczestniczą następujące szkoły:

-  I Liceum Ogólnokształcące im. Tadeusza Kościuszki w Dąbrowie Tarnowskiej.

- Zespół Szkół im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego w Dąbrowie Tarnowskiej,

- Powiatowe Centrum Edukacji i Kompetencji Zawodowych w Szczucinie.

Wartość projektu: 73 064,47 zł

Dofinansowanie projektu z UE: 62 104,80 zł

Przebudowa i rozbudowa drogi powiatowej nr 1303K Zawierzbie – Kozłów – Szczucin ul. Piłsudskiego w miejscowości Szczucin w km 24+753,40 – 25+386,50"

flaga UE                    Logo projektu

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 (PROW 2014-2020) został opracowywany na podstawie przepisów Unii Europejskiej, w szczególności rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1305/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie wsparcia rozwoju obszarów wiejskich przez Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW) i uchylającego rozporządzenie Rady (WE) nr 1698/2005 oraz aktów delegowanych i wykonawczych Komisji Europejskiej. Zgodnie z przepisami Unii Europejskiej, Program jest wkomponowany w całościowy system polityki rozwoju kraju, w szczególności poprzez mechanizm Umowy Partnerstwa. Umowa ta określa strategię wykorzystania środków unijnych na rzecz realizacji wspólnych dla UE celów określonych w unijnej strategii wzrostu „Europa 2020 – Strategia na rzecz inteligentnego i zrównoważonego rozwoju sprzyjającego włączeniu społecznemu” z uwzględnieniem potrzeb rozwojowych danego państwa członkowskiego.

Celem głównym PROW 2014 – 2020 jest poprawa konkurencyjności rolnictwa, zrównoważone zarządzanie zasobami naturalnymi i działania w dziedzinie klimatu oraz zrównoważony rozwój terytorialny obszarów wiejskich.