Fundusze Europejskie
Opcje dostępności Włącz powiększenie czcionki Włącz wysoki kontrast Włącz lektora
Wyszukiwarka Mapa strony
 1. Projekty krajowe

2016

======================================================================================

Dotacja celowa z budżetu państwa na doposażenie zespołów ratownictwa medycznego poprzez zakup ambulansu sanitarnego wraz z wyposażeniem

Otrzymane dofinansowanie przeznaczono na zakup ambulansu sanitarnego marki fiat ducato wraz z wyposażeniem obejmującym m.in. następujący sprzęt medyczny: defibrylator, respirator reanimacyjno – transportowy, przenośne urządzenie do mechanicznej kompresji klatki piersiowej dla dorosłych, przenośny ssak OB, pompę strzykawkową, krzesełko kardiologiczne, deskę ortopedyczną, kamizelkę unieruchamiającą KED i system unieruchamiający przeznaczony do bezpiecznego transportu dzieci na noszach KIDDY. Celem dotacji była wymiana taboru samochodowego o najdłuższym okresie użytkowania, wykorzystywanego przez Zespoły ratownictwa medycznego funkcjonujące na terenie województwa małopolskiego w ramach systemu Państwowe Ratownictwo Medyczne.

Dofinansowanie: 400 000,00 zł

Całkowita wartość: 508 425,00 zł

Zadanie pn. „Modernizacja ewidencji gruntów i budynków oraz założenie bazy danych obiektów topograficznych (BDOT500) i inicjalnej bazy danych geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu

 

Zadanie pn. „Modernizacja ewidencji gruntów i budynków oraz założenie bazy danych obiektów topograficznych (BDOT500) i inicjalnej bazy danych geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu (GESUT) dla obrębu Luszowice w jednostce ewidencyjnej Radgoszcz”.

Zadanie z zakresu administracji rządowej w dziedzinie geodezji i kartografii, finansowane w całości ze środków budżetu państwa
Celem prac w zakresie EGiB jest opracowanie operatu opisowo-kartograficznego ewidencji gruntów i budynków składającego się z bazy danych ewidencyjnych zgodnej z modelem pojęciowym określonym w rozp. EGiB oraz raportów podanych w §22 rozp. EGiB. Prace dotyczące modernizacji EGiB będą prowadzone równocześnie z utworzeniem bazy BDOT500 i inicjalnej bazy GESUT, tak, aby powstała na podstawie tych baz numeryczna mapa zasadnicza, posiadała dane zharmonizowane, dostarczające jej użytkownikom wiarygodnych i kompletnych informacji.

Koszt całkowity zadania: 374 999,94 zł

2017

======================================================================================

Zadanie pn. „Współfinansowanie ze środków dotacji realizacji projektu pn.: „E-usługi w informacji przestrzennej Powiatu Dąbrowskiego” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewódz

-dofinansowane ze środków pochodzących z budżetu państwa – dotacja celowa Wojewody Małopolskiego


Zadaniem projektu jest zapewnienie:
- większej dostępności i jakości e-usług publicznych oraz otwartego dostępu do informacji sektora publicznego w obszarze informacji przestrzennej,
-poprawy jakości danych i zdolności rejestrów publicznych gromadzonych w państwowym zasobie geodezyjnym i kartograficznym do wzajemnej wymiany danych,
- interoperacyjności danych przestrzennych w ramach krajowej, regionalnej i lokalnej infrastruktury informacji przestrzennej, poprzez uruchomienie usług INSPIRE (udostępnienie także dla organów administracji publicznej innych niż służba geodezyjna i kartograficzna),
- preferencji dla obszarów, które mają istotne znaczenie ze względu na potencjał inwestycyjny regionu.


Koszty całkowite zadania: 6 030 892,69 zł
Dofinansowanie zadania z budżetu państwa
(dotacja celowa Wojewody Małopolskiego): 313 478,00 zł

Program kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem”

Zadanie pn. „Zapewnienie realizacji zadań wiodącego ośrodka koordynacyjno-rehabilitacyjno-opiekuńczego na obszarze powiatu dąbrowskiego”

dofinansowane jest ze środków budżetu państwa na podstawie Porozumienia Nr MEN/2017/DWKI/1667 z dnia 23 listopada 2017 r. zmienionego Aneksem nr 1/2020 z dnia 17 listopada 2020 r.

Zadanie dotyczy organizowania wczesnego wspomagania rozwoju dziecka na warunkach i w formach określonych w przepisach ustawy – Prawo oświatowe oraz w zależności od potrzeb dziecka – dodatkowych usług terapeutów, fizjoterapeutów, psychologów, pedagogów, logopedów i innych specjalistów w wymiarze:

 1. w 2017 r. – 96 godzin,
 2. w 2018 r. – 780 godzin,
 3. w 2019 r. – 780 godzin,
 4. w 2020 r. – 1040 godzin,
 5. w 2021 r. – 1040 godzin,

oraz wyposażenia ośrodka koordynacyjno-rehabilitacyjno-opiekuńczego w środki dydaktyczne niezbędne do realizacji zadań.

Wartość projektu: 253 020,00 zł

Dofinansowanie: 253 020,00 zł

Budżet Państwa

Zadanie pn. „Udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej, świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej” dofinansowane jest ze środków budżetu państwa

Zadanie dotyczy udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej, świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej na terenie powiatu dąbrowskiego.

Koszty całkowite zadania: 125 208,00 zł

Dofinansowanie zadania: 125 208,00 zł

Wspieranie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy społecznej.

Dofinansowanie ze środków budżetu państwa.

Zadanie dotyczy dofinansowania zadania własnego powiatu polegającego na remoncie części podłóg wraz z położeniem wykładziny gumolitowej, remoncie instalacji wodnokanalizacyjnej i instalacji przeciwpożarowej w Domu Radosnej Starości w Kupieninie.

Dofinansowanie: 90.800,00 zł.

Wartość całkowita: 114.697,38 zł.

Program wieloletni „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa”- Priorytet 3

Logo Ministerstwa Edukacji Narodowej

Projekt dofinansowany z budżetu państwa za pośrednictwem Wojewody Małopolskiego, dotyczy  wspierania w latach 2016-2020 organów prowadzących szkoły oraz  biblioteki pedagogiczne w zakresie propagowania czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży, poszerzania i uzupełniania księgozbiorów o nowe woluminy.

Projekt obejmował zakup  książek do biblioteki szkolnej w Powiatowym Centrum Edukacji i Kompetencji Zawodowych  w Szczucinie.

Wartość projektu: 15 000,00 zł.

Dofinansowanie: 12 000,00 zł, tj. 80% wartości zadania.

Wkład własny: 3 000,00 zł, tj. 20% wartości zadania.

2018

======================================================================================

Dotacja celowa z budżetu państwa na dofinansowanie zakupu sprzętu i aparatury medycznej dla Izby przyjęć Zespołu Opieki Zdrowotnej w Dąbrowie Tarnowskiej

Otrzymane dofinansowanie przeznaczono na doposażenie Izby Przyjęć ZOZ w Dąbrowie Tarnowskiej w nowy specjalistyczny sprzęt i aparaturę medyczną (dwa urządzenia do kompresji klatki piersiowej, iluminator naczyniowy - skaner żył, defibrylator, ultrasonograf typu FAST oraz pompę płucząco-ssącą) w celu podniesienia jakości i konkurencyjności świadczonych usług zdrowotnych w miejscu, które jest wizytówką szpitala oraz zwiększenia ich dostępności dla mieszkańców powiatu.

Dofinansowanie: 196 374,15 zł

Całkowita wartość: 245 867,22 zł

Dofinansowanie zadania własnego powiatu polegającego na prowadzeniu domów pomocy społecznej.

Dofinansowanie ze środków budżetu państwa.

Zadanie dotyczy dofinansowania zadania własnego powiatu polegającego na prowadzeniu domów pomocy społecznej, celem dotacji jest podniesienie i utrzymanie standardu w domach pomocy społecznej.

Dofinansowanie: 51.200,00 zł.

Wartość całkowita: 64.000,00zł.

Budżet Państwa

Zadanie pn. „Udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej, świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej” dofinansowane jest ze środków budżetu państwa

Zadanie dotyczy udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej, świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej na terenie powiatu dąbrowskiego.

Koszty całkowite zadania: 125 208,00 zł

Dofinansowanie zadania: 125 208,00 zł

Program wieloletni „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa”- Priorytet 3

Logo Ministerstwa Edukacji Narodowej

Projekt dofinansowany z budżetu państwa za pośrednictwem Wojewody Małopolskiego, dotyczy  wspierania w latach 2016-2020 organów prowadzących szkoły oraz  biblioteki pedagogiczne w zakresie propagowania czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży, poszerzania i uzupełniania księgozbiorów o nowe woluminy.

Projekt obejmował zakup  książek do biblioteki szkolnej w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego w Dąbrowie Tarnowskiej.

Wartość projektu: 15 000,00 zł.

Dofinansowanie: 12 000,00 zł, tj. 80% wartości zadania.

Wkład własny: 3 000,00 zł, tj. 20% wartości zadania.

2019

======================================================================================

Dotacja celowa z budżetu państwa na dofinansowanie zadania pn. „Zakup aparatury diagnostycznej i dostosowanie pomieszczeń Zakładu Diagnostyki Obrazowej Zespołu Opieki Zdrowotnej w Dąbrowie Tarnowskiej

Otrzymane dofinansowanie przeznaczono na zakup tomografu komputerowego dla potrzeb Zespołu Opieki Zdrowotnej w Dąbrowie Tarnowskiej oraz dostosowanie pomieszczeń i infrastruktury technicznej niezbędnej do uruchomienia tomografu. Zakupiony tomograf komputerowy posiada detektor 32 rzędowy i w zastosowanej w tym aparacie technologii można w trakcie jednego obrotu lampy uzyskać 64 warstwy. Technika ta umożliwia skrócenie czasu skanowania, a tym samym zmniejszenie liczby artefaktów ruchowych, jak również skrócenie czasu wstrzymywania oddechu przez pacjenta.

Dofinansowanie: 1 500 000,00 zł

Całkowita wartość: 1 952 258,57 zł

Realizacja zadań własnych powiatu związanych z remontami, zakupem wyposażenia, inwestycjami budowlanymi i zakupami inwestycyjnymi dla domów pomocy społecznej.

Dofinansowanie ze środków budżetu państwa.

Zadanie dotyczy wykonania prac remontowych i inwestycyjnych (wykonanie klimatyzacji) w Domu Pomocy Społecznej w Dąbrowie Tarnowskiej oraz prac remontowych w Domu Radosnej Starości w Kupieninie.

Dofinansowanie: 158.414,00 zł.

Wartość całkowita: 198.234,88 zł

Budżet Państwa

Zadanie pn. „Udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej, świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej” dofinansowane jest ze środków budżetu państwa

Zadanie dotyczy udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej, świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej na terenie powiatu dąbrowskiego.

Koszty całkowite zadania: 132 000,00 zł

Dofinansowanie zadania: 132 000,00 zł

2020

======================================================================================

Program wieloletni „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa”- Priorytet 3

Logo Ministerstwo Edukacji Narodowej

Projekt dofinansowany z budżetu państwa za pośrednictwem Wojewody Małopolskiego, dotyczy  wspierania w latach 2016-2020 organów prowadzących szkoły oraz  biblioteki pedagogiczne w zakresie propagowania czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży, poszerzania i uzupełniania księgozbiorów o nowe woluminy.

Projekt obejmował zakup  książek do biblioteki szkolnej w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych im. Władysława Stanisława Reymonta w Brniu.

Wartość projektu: 5 000,00 zł.

Dofinansowanie:  4 000,00 zł, tj. 80% wartości zadania.

Wkład własny: 1 000,00 zł, tj. 20% wartości zadania.

Rządowy program rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2020-2024 „Aktywna tablica”

 

Projekt obejmował zakup laptopów i monitorów dotykowych  dla szkół ponadpodstawowych Powiatu Dąbrowskiego:

- I Liceum Ogólnokształcące im. Tadeusza Kościuszki w Dąbrowie Tarnowskiej, 33-200 Dąbrowa Tarnowska, ul. Piłsudskiego 44 – laptop wraz ze sprzętem umożliwiającym przetwarzanie wizerunku i głosu udostępnianego przez ucznia lub nauczyciela w czasie rzeczywistym za pośrednictwem transmisji audiowizualnej - 6 szt.;

- Zespół Szkół im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego w Dąbrowie Tarnowskiej, 33-200 Dąbrowa Tarnowska,  ul. Kościuszki 5 -  interaktywny monitor dotykowy o przekątnej ekranu co najmniej 55 cali - 3 szt.;

- Zespół Szkół im. Władysława Stanisława Reymonta w Brniu, 33-210 Olesno, Breń 3 - laptop wraz ze sprzętem umożliwiającym przetwarzanie wizerunku i głosu udostępnianego przez ucznia lub nauczyciela w czasie rzeczywistym za pośrednictwem transmisji audiowizualnej - 5 szt.;

-  Powiatowe Centrum Edukacji i Kompetencji Zawodowych w Szczucinie, 33-230 Szczucin, ul. Witosa 2- laptop wraz ze sprzętem umożliwiającym przetwarzanie wizerunku i głosu udostępnianego przez ucznia lub nauczyciela w czasie rzeczywistym za pośrednictwem transmisji audiowizualnej - 5 szt.

Wartość projektu: 70 000,00 zł

Dofinansowanie: 56 000,00 zł, tj. 80% wartości zadania

Wkład własny: 14 000,00 zł

Fundusz Rozwoju Przewozów Autobusowych o charakterze użyteczności publicznej

Zadanie: Świadczenie usług w zakresie przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej w powiatowych przewozach pasażerskich na linii komunikacyjnej relacji Dąbrowa Tarnowska Szpital – Szczucin Szkoła.

dofinansowane jest ze środków Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych o charakterze użyteczności publicznej

Dofinansowanie dotyczy realizacji zadania w zakresie przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej w powiatowych przewozach pasażerskich z przeznaczeniem na pokrycie części deficytu linii komunikacyjnej Dąbrowa Tarnowska Szpital – Szczucin Szkoła. Długość linii komunikacyjnej wynosi 58 km.

Dofinansowanie: 89 051,88 zł.

Całkowita wartość: 102 378,47 zł.

Dotacja celowa z budżetu państwa na zakup sprzętu i wyposażenia niezbędnego dla realizacji zadań związanych z zapobieganiem i zwalczaniem choroby zakaźnej COVID-19

Otrzymane dofinansowanie przeznaczono na zakup sprzętu i wyposażenia niezbędnego dla realizacji zadań związanych z zapobieganiem i zwalczaniem choroby zakaźnej COVID-19 wywołanej wirusem SARS-CoV2 przez Zespół Opieki Zdrowotnej w Dąbrowie Tarnowskiej, w tym na zakup: środków do intensywnej terapii (respiratora stacjonarnego, respiratora transportowego, komory laminarnej, 2 kardiomonitorów  do monitorowania parametrów życiowych, defibrylatora, aparatu do nieinwazyjnej wentylacji zastępczej CPAP, komory laminarnej z filtrem HEPA), środków do dezynfekcji (2 maceratorów, myjki dezynfektor, myjki do obuwia, urządzenia do zamgławiania), środków do intensywnej terapii (6 pomp dwutorowych, 2 pulsoksymetrów stacjonarnych, 5 termometrów bezdotykowych, aparatu EKG, 4 łóżek szpitalnych wraz z wyposażeniem), środków do transportu chorego (6 wózków zabiegowych), środków do ochrony osobistej i do dezynfekcji.

Dofinansowanie: 748 791,12 zł

Całkowita wartość: 748 791,12 zł

Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg

Zadanie pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1310K w miejscowości Olesno ul. Leśna w km 9+348,00-10+312,00, powiat dąbrowski”

dofinansowane jest ze środków Funduszu Dróg Samorządowych

Zadanie dotyczy przebudowy drogi powiatowej nr 1310K w miejscowości Olesno ul. Leśna w km 9+348,00-10+312,00. Łączna długość przebudowywanej drogi wynosi 964 mb.

Koszty całkowite zadania: 2 233 987,32 zł

Dofinansowanie zadania: 1 543 539,84 zł

Wkład własny: 690 447,48 zł

 

Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg

Zadanie pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1322K Dąbrowa Tarnowska – Radomyśl Wielki w km 10+062 – 10+389,02 w miejscowości Radgoszcz”.

dofinansowane jest ze środków Funduszu Dróg Samorządowych

Zadanie dotyczy budowy ronda na drodze powiatowej nr 1322K Dąbrowa Tarnowska – Radomyśl Wielki w km 10+062 – 10+389,02 w miejscowości Radgoszcz. Łączna długość przebudowywanej drogi wynosi: 391,02 mb.

 Koszty całkowite zadania: 1 539 104,23 zł

Dofinansowanie zadania: 656 910,65 zł

Wkład własny: 882 193,58 zł

Budżet Państwa

Zadanie pn. „Udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej, świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej” dofinansowane jest ze środków budżetu państwa

Zadanie dotyczy udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej, świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej na terenie powiatu dąbrowskiego.

Koszty całkowite zadania: 132 000,00 zł

Dofinansowanie zadania: 132 000,00 zł

Program wieloletni „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa”- Priorytet 3

Logo Ministerstwa Edukacji Narodowej

Projekt dofinansowany z budżetu państwa za pośrednictwem Wojewody Małopolskiego, dotyczy  wspierania w latach 2016-2020 organów prowadzących szkoły oraz  biblioteki pedagogiczne w zakresie propagowania czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży, poszerzania i uzupełniania księgozbiorów o nowe woluminy.

Projekt obejmował zakup  książek do biblioteki szkolnej w I Liceum Ogólnokształcącym im. Tadeusza Kościuszki w Dąbrowie Tarnowskiej.

Wartość projektu: 15 000,00 zł.

Dofinansowanie: 12 000,00 zł, tj. 80% wartości zadania.

Wkład własny: 3 000,00 zł, tj. 20% wartości zadania.

2021

======================================================================================

Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg

Zadanie pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1301K w km 5+543,52 – 5+677,66 (skrzyżowanie z drogą powiatową nr 1302K w km 0+000 – 0+073,32) w miejscowości Ujście Jezuickie, Powiat Dąbrowski”

dofinansowane jest ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg

Zadanie dotyczy przebudowy skrzyżowania drogi powiatowej nr 1301K Wola Żelichowska – Gręboszów – Otfinów z drogą powiatową nr 1302K Ujście Jezuickie – Borusowa w km 0+000 – 0+073,32 w miejscowości Ujście Jezuickie w postaci ronda. Łączna długość przebudowywanej drogi wynosi: 73,32 mb.

Koszty kwalifikowane zadania: 1 176 409,81 zł

Dofinansowanie zadania: 704 255,00 zł

Wkład własny: 472 154,81 zł

Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg

Zadanie pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1324K w km 0+000 – 0+920 w miejscowości Nieczajna Górna, powiat dąbrowski”

dofinansowane jest ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg

Zadanie dotyczy przebudowy drogi powiatowej nr 1324K Nieczajna Górna – Smyków – Nowa Jastrząbka w km 0+000 – 0+920. Łączna długość przebudowywanej drogi wynosi: 920 mb.

Koszty kwalifikowane zadania: 4 867 660,34 zł

Dofinansowanie zadania: 3 346 438,00 zł

Wkład własny: 1 521 222,34 zł

Fundusz Rozwoju Przewozów Autobusowych o charakterze użyteczności publicznej

Zadanie: Świadczenie usług w zakresie przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej w powiatowych przewozach pasażerskich na linii komunikacyjnej relacji Dąbrowa Tarnowska Szpital – Szczucin Szkoła.

dofinansowane jest ze środków Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych o charakterze użyteczności publicznej

Dofinansowanie dotyczy realizacji zadania w zakresie przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej w powiatowych przewozach pasażerskich z przeznaczeniem na pokrycie części deficytu linii komunikacyjnej Dąbrowa Tarnowska Szpital – Szczucin Szkoła. Długość linii komunikacyjnej wynosi 58 km.

Dofinansowanie: 76926,16 zł.

Całkowita wartość: 85693,00 zł.

Dofinansowanie ze środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 dla jednostek samorządu terytorialnego w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych

 

Dofinansowanie przeznaczone na modernizację/ rozbudowę i przebudowę Izby przyjęć w budynku głównym w Zespole Opieki Zdrowotnej w Dąbrowie Tarnowskiej

Termin realizacji inwestycji: 2021 - 2022

Dofinansowanie: 1 000 000,00 zł

Całkowita wartość: 2 697 303,71 zł

Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg

Zadanie pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1303K w miejscowości Bolesław w km 10+910 – 11+885, powiat dąbrowski”

dofinansowane jest ze środków Funduszu Dróg Samorządowych

Zadanie dotyczy przebudowy centrum wsi Bolesław w ciągu drogi powiatowej nr 1303K w km 10+910 – 11+885. Łączna długość przebudowywanej drogi wynosi 975 mb.

Koszty całkowite zadania: 2 355 004,50 zł

Dofinansowanie zadania: 1 105 436,00 zł

Wkład własny: 1 249 568,50 zł

Środki na przygotowanie i zabezpieczenie domów pomocy społecznej przed wzrostem zakażeń wywołanych wirusem SARS-CoV-2.

Dofinansowane z funduszu przeciwdziałania COVID-19.

Zadanie dotyczy zabezpieczenia domów pomocy społecznej przed wzrostem zakażeń wywołanych wirusem SARS-CoV-2, w tym na zakup środków ochrony osobistej, niezbędnego sprzętu i wyposażenia, a także na zapewnienie kadry niezbędnej do utrzymania ciągłości usług świadczonych przez te jednostki.

Dofinansowanie: 96.379,00 zł.

Wartość całkowita: 96.379,00 zł.

Budżet Państwa

Zadanie pn. „Udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej, świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej” dofinansowane jest ze środków budżetu państwa

Zadanie dotyczy udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej, świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej na terenie powiatu dąbrowskiego.

Koszty całkowite zadania: 132 000,00 zł

Dofinansowanie zadania: 132 000,00 zł

Zadanie pn. „Uzupełnienie prowadzonej przez Starostę w bazach danych systemu teleinformatycznego EWID2007 cyfrowej mapy ewidencji gruntów i budynków"

 

Zadanie pn. „Uzupełnienie prowadzonej przez Starostę w bazach danych systemu teleinformatycznego EWID2007 cyfrowej mapy ewidencji gruntów i budynków, celem zaprzestania prowadzenia jako obowiązującej mapy ewidencyjnej w postaci analogowej dla 35 obrębów położonych w trzech jednostkach ewidencyjnych: Mędrzechów, Olesno, Szczucin – obszar wiejski”

Zadanie z zakresu administracji rządowej w dziedzinie geodezji i kartografii, dofinansowane z budżetu państwa

Zadanie polega na uzupełnieniu prowadzonej przez Starostę bazy danych o dane graficzne z zakresu ewidencji gruntów i budynków, które umożliwią zmianę nośnika obowiązującej mapy ewidencyjnej z analogowej na obiektową mapę ewidencyjną generowaną na podstawie baz danych.

Koszt całkowity zadania: 337 000,00 zł
Dofinansowanie zadania: 168 000,00 zł
Wkład własny: 169 000,00 zł

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie

Zadanie pn. „Wykonanie nasadzeń przy drogach powiatowych w powiecie dąbrowskim”

Zadanie współfinansowane ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie

Koszt kwalifikowany: 64 644,00 zł

Kwota dotacji: 19 393,00 zł

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie

Zadanie pn. „Młodzi Eko- Świadomi”

Zadanie współfinansowane ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie

Koszt kwalifikowany: 22 200,00 zł

Kwota dotacji: 15 000,00 zł

Rządowy program rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2020-2024 –„ Aktywna tablica” – edycja 2021

Projekt w tej edycji obejmował zakup laptopów i specjalistycznego oprogramowania lub materiałów edukacyjnych, wykorzystujących TIK, dla szkół ponadpodstawowych Powiatu Dąbrowskiego:

1) Liceum Ogólnokształcące w Powiatowym Centrum Edukacji i Kompetencji Zawodowych w Szczucinie, ul. Witosa 2, 33-230 Szczucin – laptop wraz ze sprzętem umożliwiającym przetwarzanie wizerunku i głosu udostępnianego przez ucznia lub nauczyciela w czasie rzeczywistym za pośrednictwem transmisji audiowizualnej - 8 szt.;

2) Branżowa Szkoła I Stopnia w Powiatowym Centrum Edukacji i Kompetencji Zawodowych w Szczucinie, ul. Witosa 2, 33-230 Szczucin - laptop wraz ze sprzętem umożliwiającym przetwarzanie wizerunku i głosu udostępnianego przez ucznia lub nauczyciela w czasie rzeczywistym za pośrednictwem transmisji audiowizualnej - 8 szt.

3) Branżowa Szkoła I Stopnia w Zespole Szkół im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego w Dąbrowie Tarnowskiej, ul. Kościuszki 5, 33-200 Dąbrowa Tarnowska - laptop wraz ze sprzętem umożliwiającym przetwarzanie wizerunku i głosu udostępnianego przez ucznia lub nauczyciela w czasie rzeczywistym za pośrednictwem transmisji audiowizualnej - 8 szt.;

4) Branżowa Szkoła I Stopnia w Zespole Szkół im. Władysława Stanisława Reymonta w Brniu, Breń 3, 33-210 Olesno – specjalistyczne oprogramowanie lub materiały edukacyjne, wykorzystujące TIK, takie jak: wirtualne laboratoria, materiały do nauczania kodowania i robotyki - 1 szt.

Wartość projektu: 70 000,00 zł.

Dofinansowanie: 56 000,00 zł, tj. 80% wartości zadania.

Wkład własny: 14 000,00 zł, tj. 20 % wartości zadania.

Program wieloletni „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata 2021-2025- Priorytet 3 Kierunek interwencji 3.2

Logo Ministerstwa Edukacji i Nauki

Projekt dofinansowany z budżetu państwa za pośrednictwem Wojewody Małopolskiego, obejmował zakup książek, elementów wyposażenia do bibliotek szkolnych i realizację działań promujących czytelnictwo dla dwóch szkół ponadpodstawowych Powiatu Dąbrowskiego:

- Technikum w Zespole Szkół im. Władysława Stanisława Reymonta w Brniu, 33-210 Olesno, Breń 3,

- Technikum w Powiatowym Centrum Edukacji i Kompetencji Zawodowych w Szczucinie, 33-230 Szczucin, ul. Witosa 2 .

Wartość projektu: 20 000,00 zł

Dofinansowanie: 16 000,00 zł, tj. 80% wartości zadania

Wkład własny: 4 000,00 zł, tj. 20% wartości zadania

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

 

Zadanie: Rehabilitacja społeczna, zawodowa oraz zatrudnianie osób niepełnosprawnych, w tym koszty obsługi realizacji zadań.

Dofinansowanie z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Zadanie dotyczy dofinansowania ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych Rehabilitacja społeczna, zawodowa oraz zatrudnianie osób niepełnosprawnych, w tym koszty obsługi realizacji zadań, zgodnie z ustawą z dnia 27 sierpnia 1997r o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.

Dofinansowanie: 2.165.363,00 zł.

Wartość całkowita: 2.309.903,13 zł, w tym:  2.165.262,13 (środki PFRON) i 144.641,00 zł(środki własne powiatu).

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

 

Zadanie: Finansowanie ze środków PFRON, w ramach Modułu IV programu „Pomoc osobom niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku żywiołu lub sytuacji
kryzysowych wywołanych chorobami zakaźnymi”.

Finansowanie z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Zadanie polegało na finansowaniu ze środków PFRON, w ramach Modułu IV programu „Pomoc osobom niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku żywiołu lub sytuacji
kryzysowych wywołanych chorobami zakaźnymi”, dodatkowego wsparcia dla osób niepełnosprawnych, w 2021 roku w związku z ogłoszonym na obszarze Rzeczpospolitej Polskiej stanem epidemii wywołanym wirusem SARS-Cov-2.

Finansowanie: 100.000.00 zł.

Wartość całkowita: 100.000,00zł.

2022

======================================================================================

Program kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem”

Zadanie pn. „Zapewnienie realizacji zadań wiodącego ośrodka koordynacyjno-rehabilitacyjno-opiekuńczego na obszarze powiatu dąbrowskiego” zadanie 2.4 Wieloaspektowa i kompleksowa pomoc niepełnosprawnemu dziecku w okresie od 0. roku życia do rozpoczęcia nauki w szkole oraz jego rodzinie.

dofinansowane jest ze środków budżetu państwa na podstawie Porozumienia Nr MEiN/2022/DWEW/420 z dnia 21 kwietnia 2022 r.

Zadanie dotyczy organizowania wczesnego wspomagania rozwoju dziecka na warunkach i w formach określonych w przepisach ustawy  – Prawo oświatowe oraz w zależności od potrzeb dziecka – dodatkowych usług terapeutów, fizjoterapeutów, psychologów, pedagogów, logopedów i innych specjalistów, organizowania spotkań i konsultacji dla rodziców dziecka, prawnych opiekunów dziecka i opiekunów  faktycznych  dziecka w wymiarze:

 1. w 2022 r. – 1000 godzin,
 2. w 2023 r. – 1000 godzin,
 3. w 2024 r. – 1000 godzin,
 4. w 2025 r. – 1000 godzin,
 5. w 2026 r. – 1000 godzin,

oraz realizacji  zakupów pomocy dydaktycznych i testów, szkoleń, obsługi administracyjno-technicznej, w tym kosztów związanych z zarządzaniem, kosztów utrzymania, kosztów księgowości.

Wartość projektu: 528 000,00 zł

Dofinansowanie: 528 000,00 zł

Przedsięwzięcie Ministra Edukacji i Nauki pn. „Poznaj Polskę”

Zadanie w ramach przedsięwzięcia Ministra Edukacji i Nauki pn. „Poznaj Polskę” dofinansowane jest ze środków budżetu państwa na podstawie Porozumienia Nr PP MEiN/2022/DPI/1866 z dnia 10 października 2022 r.

Celem programu „Poznaj Polskę” jest uatrakcyjnienie procesu edukacyjnego i umożliwienie młodym ludziom poznawania Polski, jej środowiska przyrodniczego, tradycji, zabytków kultury i historii oraz osiągnięć polskiej nauki. Inicjatywa pozwala na praktyczne zdobywanie wiedzy – odkrywanie śladów historii, eksperymentowanie.

Zadanie polega na przygotowaniu i przeprowadzeniu w trakcie 2022 roku zgłoszonych przez dyrektora I Liceum Ogólnokształcącego im. Tadeusza Kościuszki w Dąbrowie Tarnowskiej trzech wycieczek szkolnych, związanych z priorytetowymi obszarami edukacyjnymi wskazanymi przez Ministra, przyjętymi  do dofinansowania w ramach przedsięwzięcia pn. „Poznaj Polskę”, ustanowionego na podstawie art. 90w ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2021 r. poz. 1915) przez Ministra Edukacji i Nauki w komunikacie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 27 sierpnia 2021 r. o ustanowieniu przedsięwzięcia pod nazwą „Poznaj Polskę”.

Wartość projektu: 81 070,00 zł

Dofinansowanie: 45 000,00 zł

Fundusz Przeciwdziałania COVID-19

 

Zadanie finansowane ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19

Środki finansowe przeznaczone na pomoc dla domów pomocy społecznej (o których mowa w art. 17 ust. 2 pkt3, art. 19 pkt 10 oraz art. 21 pkt 5 ustawy o pomocy społecznej) pochodzących z utworzonego na podstawie art. 65 ustawy z 31 marca 2020r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz.568, z późn.zm.) Funduszu Przeciwdziałania COVID-19.

Środki finansowe przeznaczone na przygotowanie i zabezpieczenie domów pomocy społecznej przed wzrostem zakażeń wywołanych wirusem Sars-CoV-2, w tym na zakup środków ochrony osobistej, niezbędnego sprzętu i wyposażenia, a także na zapewnienie kadry niezbędnej do utrzymania ciągłości usług świadczonych przez te jednostki.

Kwota dotacji: 100.000,00 zł, w tym dla Domu Pomocy Społecznej w Dąbrowie Tarnowskiej: 34.000,00 zł, dla Domu Radosnej Starości w Kupieninie: 66.000,00zł

Całkowita wartość zadania: 100.000,00zł

 

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

 

Dofinansowanie z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

PILOTAŻOWY PROGRAM „AKTYWNY SAMORZĄD”

Zadanie: Wyeliminowanie lub zmniejszenie barier ograniczających uczestnictwo osób niepełnosprawnych w życiu społecznym, zawodowym i w dostępie do edukacji.

Zadanie dotyczy realizacji pilotażowego Programu Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych „Aktywny samorząd”. Głównym celem programu jest wyeliminowanie lub zmniejszenie barier ograniczających uczestnictwo beneficjentów programu w życiu społecznym, zawodowym i w dostępie do edukacji.

Wartość dofinansowania: 145.248,08 zł

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

 

Dofinansowanie z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

PROGRAM WYRÓWNYWANIE RÓŻNIC MIĘDZY REGIONAMI III

Celem strategicznym programu jest wyrównywanie szans oraz zwiększenie dostępu osób niepełnosprawnych do rehabilitacji zawodowej i społecznej ze szczególnym uwzględnieniem osób zamieszkujących regiony słabiej rozwinięte gospodarczo i społecznie.

Łączna wartość dofinansowania PFRON: 745.217,53zł., w tym:

Zadanie: „Dostosowanie Szkoły Podstawowej nr 2 w Dąbrowie Tarnowskiej dla osób z niepełnosprawnością ruchową”, wartość dofinansowania PFRON: 51.784,70 zł, całkowita wartość zadania: 94.154,03zł.

Zadanie: „Budowa windy przy Urzędzie Gminy w Oleśnie”, wartość dofinansowania PFRON: 66.013,40 zł, całkowita wartość zadania: 188.609,71zł.

Zadanie: „Likwidacja barier transportowych poprzez zakup samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych będących uczestnikami ŚDS w Dąbrowicy”, wartość dofinansowania PFRON: 290.000,00 zł, całkowita wartość zadania: 356.298,70zł

Zadanie: „Likwidacja barier transportowych poprzez zakup autobusu do przewozu osób niepełnosprawnych będących uczestnikami Warsztatów Terapii Zajęciowej w Dąbrowie Tarnowskiej”, wartość dofinansowania PFRON: 290.000,00zł, całkowita wartość zadania: 356.298,70zł.

Zadanie: „Przystosowanie łazienek dla osób niepełnosprawnych w Zespole Szkół im. K.K. Baczyńskiego w Dąbrowie Tarnowskiej”, wartość dofinansowania PFRON: 47.419,43zł, całkowita wartość zadania: 86.217,14zł.

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

 

Dofinansowanie z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

SAMODZIELNOŚĆ – AKTYWNOŚĆ – MOBILNOŚĆ

PROGRAM MIESZKANIE DLA OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIAMI

Program ma na celu zapewnienie możliwości niezależnego życia osobom z niepełnosprawnościami w stopniu znacznym, szczególnie tym wymagającym wsparcia w czynnościach życia codziennego oraz osobom młodym opuszczającym system edukacyjny.

Moduł A: Dofinansowanie wynajmu mieszkania dla absolwentów opuszczających uczelnie lub szkoły średnie i policealne, na okres rozpoczęcia zatrudnienia w tym poszukiwania pracy

Wartość dofinansowania: 150.000,00 zł.

Moduł B: Dofinansowanie zamiany mieszkania obarczonego barierami architektonicznymi dla osób z dysfunkcją narządu ruchu.

Wartość dofinansowania: 197.460,00 zł.

Fundusz Rozwoju Przewozów Autobusowych o charakterze użyteczności publicznej

 

DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW BUDŻETU PAŃSTWA

Dotacja celowa Skarbu Państwa -Wojewody Małopolskiego – dla Powiatu Dąbrowskiego             z Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych o charakterze Użyteczności Publicznej na świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego w powiatowych przewozach pasażerskich na linii komunikacyjnej Nr 1 Dąbrowa Tarnowska Szpital – Szczucin Szkoła. Długość linii komunikacyjnej wynosi  58 km.

Celem projektu jest wsparcie finansowe jednostek samorządu terytorialnego będących organizatorami publicznego transportu zbiorowego. Dzięki dofinansowaniu z FRPA samorządy uzyskują w realizacji zadań własnych dotyczących zapewnienia funkcjonowania publicznego transportu zbiorowego wsparcie w zakresie przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej.

Dofinansowanie: 97 003,84 zł.

Całkowita wartość: 107 782,03 zł.

2023

======================================================================================

PAŃSTWOWY FUNDUSZ REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

Dofinansowanie z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

 

PILOTAŻOWY PROGRAM „AKTYWNY SAMORZĄD”

 

Zadanie: Wyeliminowanie lub zmniejszenie barier ograniczających uczestnictwo osób niepełnosprawnych w życiu społecznym, zawodowym i w dostępie do edukacji.

Zadanie dotyczy realizacji pilotażowego Programu Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych „Aktywny samorząd”. Głównym celem programu jest wyeliminowanie lub zmniejszenie barier ograniczających uczestnictwo beneficjentów programu w życiu społecznym, zawodowym i w dostępie do edukacji.

 

Wartość dofinansowania: 158 828,83 zł

PAŃSTWOWY FUNDUSZ REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

Dofinansowanie z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

PROGRAM WYRÓWNYWANIE RÓŻNIC MIĘDZY REGIONAMI III

Celem strategicznym programu jest wyrównywanie szans oraz zwiększenie dostępu osób niepełnosprawnych do rehabilitacji zawodowej i społecznej ze szczególnym uwzględnieniem osób zamieszkujących regiony słabiej rozwinięte gospodarczo i społecznie.

Łączna wartość dofinansowania PFRON:  207.730,57 zł., w tym:

Zadanie: „Remont pomieszczenia łazienki w budynku Zespołu Szkół im. Władysława Stanisława Reymonta w Brniu”, wartość dofinansowania PFRON: 22.499,25 zł, całkowita wartość zadania:  40.907,73 zł.

Zadanie: „Likwidacja barier w komunikowaniu się w urzędach administracji samorządu powiatowego w Dąbrowie Tarnowskiej”, wartość dofinansowania PFRON: 20.231,32 zł, całkowita wartość zadania: 57.803,77 zł.

Zadanie: „Dostosowanie Szkoły Podstawowej w Smęgorzowie dla osób z niepełnosprawnością ruchową”, wartość dofinansowania PFRON: 165.000,00 zł, całkowita wartość zadania: 336.172,02 zł

DOTACJA CELOWA Z BUDŻETU PAŃSTWA

Dotacja celowa Wojewody Małopolskiego – wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy społecznej (budżet zadaniowy: 13.1.2.1)

Dotacja celowa przeznaczona na dofinansowanie zadania własnego Powiatu Dąbrowskiego tj. na dofinansowanie wypłaty dodatków do wynagrodzenia wraz z pochodnymi, w tym pochodnymi pracodawcy, dla pracowników zatrudnionych w oparciu o umowę o pracę w domach pomocy społecznej, w formie dodatków specjalnych lub nagród. Data podpisania umowy:  26.09.2023r.

DOFINANSOWANIE: 369.450,00 zł

CAŁKOWITA WARTOŚĆ ZADANIA: 369.450,00 zł

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska I Gospodarki Wodnej w Krakowie

Zadanie pn. „Wykonanie nasadzeń przy drodze powiatowej w powiecie dąbrowskim”

Zadanie współfinansowane ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie

Koszt kwalifikowany: 96 871,00 zł

Kwota dotacji: 29 061,30 zł

Przedsięwzięcie Ministra Edukacji i Nauki pn. „Poznaj polskie ślady w Europie”

Logotyp projektu

Zadanie w ramach przedsięwzięcia Ministra Edukacji i Nauki pn. „Poznaj polskie ślady w Europie” dofinansowane jest ze środków budżetu państwa na podstawie Porozumienia Nr MEiN/2023/DPI/2408 z dnia 16 sierpnia 2023 r.

Celem programu „Poznaj polskie ślady w Europie” jest uatrakcyjnienie procesu edukacyjnego dzieci i młodzieży poprzez umożliwienie im poznawania zabytków polskiej kultury na terenie Europy i zaznajomienie ich z osiągnięciami naukowymi Polaków poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Zadanie polega na przygotowaniu i przeprowadzeniu w trakcie 2023 roku zgłoszonej przez dyrektora I Liceum Ogólnokształcącego im. Tadeusza Kościuszki w Dąbrowie Tarnowskiej wycieczki szkolnej poza granicami Rzeczypospolitej Polski związanej z punktami  edukacyjnymi wskazanymi przez Ministra, przyjętymi  do dofinansowania w ramach przedsięwzięcia pn. „Poznaj polskie ślady w Europie”, ustanowionego na podstawie art. 90w ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2022 r. poz. 2230) przez Ministra Edukacji i Nauki w komunikacie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 21 czerwca 2023 r. o ustanowieniu przedsięwzięcia pod nazwą „Poznaj polskie ślady w Europie”.

W ramach tego przedsięwzięcia 50 uczniów z opiekunami wyjedzie we wrześniu br. na pięciodniową wycieczkę do Pragi i Wiednia. Trasa wycieczki obejmować będzie: Kościół św. Józefa na Kahlenbergu w Wiedniu, Pomnik Franciszka Kulczyckiego w Wiedniu, tablicę upamiętniającą Króla Jana III Sobieskiego w Wiedniu, Uniwersytet Wiedeński, tablicę Józefa Czapskiego w Pradze i tablicę Fryderyka Chopina w Pradze.

 

Wartość projektu: 94 090,00 zł

Dofinansowanie: 75 000,00 zł

Program wieloletni „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata 2021-2025”- Priorytet 3 Kierunek interwencji 3.2 Projekt dofinansowany z budżetu państwa za pośrednictwem Wojewody Małopolskiego

Logotyp projektu

Projekt dofinansowany z budżetu państwa za pośrednictwem Wojewody Małopolskiego, obejmował zakup  książek, elementów wyposażenia do bibliotek szkolnych i realizację działań promujących czytelnictwo dla dwóch szkół ponadpodstawowych Powiatu Dąbrowskiego:

- I Liceum Ogólnokształcące  im. Tadeusza Kościuszki w Dąbrowie Tarnowskiej, ul. Piłsudskiego 44, 33-200 Dąbrowa Tarnowska;

- Technikum Nr 1 w Zespole Szkół  im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego w Dąbrowie Tarnowskiej, ul. Kościuszki 5, 33-200 Dąbrowa Tarnowska.

 

Wartość projektu: 30 000,00 zł

Dofinansowanie: 24 000,00 zł, tj. 80% wartości zadania

Wkład własny: 6 000,00 zł, tj. 20% wartości zadania

Dotacja celowa Skarbu Państwa -Wojewody Małopolskiego – wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy społecznej (budżet zadaniowy: 13.1.2.1)

DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW BUDŻETU PAŃSTWA

Dotacja celowa Skarbu Państwa -Wojewody Małopolskiego – wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy społecznej (budżet zadaniowy: 13.1.2.1)

Dotacja celowa przeznaczona na dofinansowanie zadania własnego Powiatu Dąbrowskiego tj. na dofinansowanie wypłaty dodatków do wynagrodzenia wraz z pochodnymi, w tym pochodnymi pracodawcy, dla pracowników zatrudnionych w oparciu o umowę o pracę w domach pomocy społecznej, w formie dodatków specjalnych lub nagród. Data podpisania umowy:  26.09.2023r., aneksowana: Aneks Nr 1/2023 w dniu 14.11.2023r.

DOFINANSOWANIE: 444.780,00 zł

CAŁKOWITA WARTOŚĆ ZADANIA: 444.780,00 zł

Dotacja celowa Skarbu Państwa -Wojewody Małopolskiego – wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy społecznej (budżet zadaniowy: 13.1.2.1)

DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW BUDŻETU PAŃSTWA

Dotacja celowa Skarbu Państwa -Wojewody Małopolskiego – wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy społecznej (budżet zadaniowy: 13.1.2.1)

Dotacja na dofinansowanie zadania własnego Powiatu Dąbrowskiego tj. na dofinansowanie bieżącej działalności domów pomocy społecznej, w celu zagwarantowania właściwej opieki mieszkańcom Domu Radosnej Starości w Kupieninie i Domu Pomocy Społecznej w Dąbrowie Tarnowskiej.

Data podpisania umowy:  06.11.2023r.

DOFINANSOWANIE: 144.000,00 zł

CAŁKOWITA WARTOŚĆ ZADANIA: 180.000,00zł

„MAŁOPOLSKA AKADEMIA RODZICA 2023”

PROJEKT PN. REALIZACJA DZIAŁAŃ PROFILAKTYCZNYCH ORAZ WSPIERAJĄCYCH WYCHOWAWCZĄ I EDUKACYJNĄ FUNKCJĘ  PORADNI PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNYCH POPRZEZ PRZYSTĘPNIEJSZY DOSTĘP DO FACHOWCA,  KTÓRY OBJĄŁBY DZIECI I MŁODZIEŻ ALBO DZIECI, MŁODZIEŻ ORAZ RODZICÓW BEZPOŚREDNIĄ POMOCĄ  PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNĄ, W RAMACH ZADANIA: „MAŁOPOLSKA AKADEMIA RODZICA 2023”.

WSPÓŁFINANSOWANY ZE ŚRODKÓW WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO

Zadanie realizowane będzie przez Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną w Dąbrowie Tarnowskiej w okresie od 1 września 2023 r. do 31 grudnia 2023 r.

Zostaną przeprowadzone następujące działania:

 1. Profilaktyka oraz wsparcie wychowawczej i edukacyjnej funkcji Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Dąbrowie Tarnowskiej poprzez lepszy dostęp do specjalistów świadczących bezpośrednią pomoc psychologiczną.
 2. Diagnoza specjalistyczna, w tym diagnoza psychologiczna, diagnoza procesów integracji sensorycznej.
 3. Konsultacje, wsparcie merytoryczne dla rodziców, których dzieci borykają się z trudnościami edukacyjnymi, trudnościami w funkcjonowaniu w przedszkolu, szkole, placówce.
 4. Spotkania, wykłady, prelekcje dla rodziców w przedszkolach i szkołach, mające na celu profilaktykę zagrożeń, uzależnień oraz wzmacnianie wychowawczej funkcji rodziny.

Realizacja wyznaczonych działań ma na celu pomoc dzieciom, uczniom i rodzicom w codziennym funkcjonowaniu, w niwelowaniu trudności, z którymi borykają się najmłodsi. Dzięki realizacji powyższego programu skróci się czas oczekiwania na pomoc poradni, a rodzice otrzymają cenne wskazówki do pracy ze swoimi dziećmi.

Wartość projektu - 60 000 zł

Dofinansowanie - 60 000 zł

FUNDUSZ ROZWOJU PRZEWOZÓW AUTOBUSOWYCH O CHARAKTERZE UŻYTECZNOSCI PUBLICZNEJ

 

DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW BUDŻETU PAŃSTWA

Dotacja celowa Skarbu Państwa -Wojewody Małopolskiego – dla Powiatu Dąbrowskiego             z Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych o charakterze Użyteczności Publicznej na świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego na linii komunikacyjnej Nr 1 Dąbrowa Tarnowska Szpital – Szczucin Szkoła. Długość linii komunikacyjnej wynosi  58 km.

Celem projektu jest wsparcie finansowe jednostek samorządu terytorialnego będących organizatorami publicznego transportu zbiorowego. Dzięki dofinansowaniu z FRPA samorządy uzyskują w realizacji zadań własnych dotyczących zapewnienia funkcjonowania publicznego transportu zbiorowego wsparcie w zakresie przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej.

Zadanie dofinansowane ze środków otrzymanych od Wojewody małopolskiego w ramach umowy nr 62/I/2023.

Dofinansowanie: 116 347,53 zł.

Całkowita wartość: 129 275,04 zł.

2024

======================================================================================

FUNDUSZ ROZWOJU PRZEWOZÓW AUTOBUSOWYCH O CHARAKTERZE UŻYTECZNOSCI PUBLICZNEJ

 

DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW BUDŻETU PAŃSTWA

Dotacja celowa Skarbu Państwa -Wojewody Małopolskiego – dla Powiatu Dąbrowskiego z Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych o charakterze Użyteczności Publicznej na świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego na linii komunikacyjnej Nr 2 Wielopole - Dąbrowa Tarnowska – Podborze-Breń. Długość linii komunikacyjnej wynosi  38 km.

Celem projektu jest wsparcie finansowe jednostek samorządu terytorialnego będących organizatorami publicznego transportu zbiorowego. Dzięki dofinansowaniu z FRPA samorządy uzyskują w realizacji zadań własnych dotyczących zapewnienia funkcjonowania publicznego transportu zbiorowego wsparcie w zakresie przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej.

Zadanie dofinansowane ze środków otrzymanych od Wojewody Małopolskiego w ramach umowy nr 66/I/2024.

 

DOFINANSOWANIE: 86 083,45 zł.

CAŁKOWITA WARTOŚĆ ZADANIA: 95 648,75 zł

OKRES REALIZACJI: 2.01.2024 r. – 31.12.2024 r.

FUNDUSZ ROZWOJU PRZEWOZÓW AUTOBUSOWYCH O CHARAKTERZE UŻYTECZNOSCI PUBLICZNEJ

 

DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW BUDŻETU PAŃSTWA

Dotacja celowa Skarbu Państwa -Wojewody Małopolskiego – dla Powiatu Dąbrowskiego z Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych o charakterze Użyteczności Publicznej na świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego na linii komunikacyjnej Nr 1 Dąbrowa Tarnowska Szpital – Szczucin Szkoła. Długość linii komunikacyjnej wynosi  58 km.

Celem projektu jest wsparcie finansowe jednostek samorządu terytorialnego będących organizatorami publicznego transportu zbiorowego. Dzięki dofinansowaniu z FRPA samorządy uzyskują w realizacji zadań własnych dotyczących zapewnienia funkcjonowania publicznego transportu zbiorowego wsparcie w zakresie przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej.

Zadanie dofinansowane ze środków otrzymanych od Wojewody Małopolskiego w ramach umowy nr 66/I/2024.

 

DOFINANSOWANIE: 131 399,30 zł.

CAŁKOWITA WARTOŚĆ ZADANIA: 145 999,37 zł

OKRES REALIZACJI: 2.01.2024 r. – 31.12.2024 r.

„MAŁOPOLSKA AKADEMIA RODZICA 2024”

Logotyp projektu

PROJEKT PN. REALIZACJA DZIAŁAŃ PROFILAKTYCZNYCH ORAZ WSPIERAJĄCYCH WYCHOWAWCZĄ I EDUKACYJNĄ FUNKCJĘ  PORADNI PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNYCH POPRZEZ PRZYSTĘPNIEJSZY DOSTĘP DO SPECJALISTÓW,  KTÓRZY OBJĘLIBY DZIECI I MŁODZIEŻ ALBO DZIECI, MŁODZIEŻ ORAZ RODZICÓW BEZPOŚREDNIĄ POMOCĄ  PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNĄ, W RAMACH ZADANIA: „MAŁOPOLSKA AKADEMIA RODZICA 2024”.

WSPÓŁFINANSOWANY ZE ŚRODKÓW WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO

Zadanie realizowane będzie przez Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną w Dąbrowie Tarnowskiej w terminie od 25 marca 2024 r. do 31 grudnia 2024 r.

Zostaną przeprowadzone następujące działania:

 1. Diagnoza potrzeb dzieci i młodzieży w placówkach oświatowych Powiatu Dąbrowskiego – przedszkola, szkoły podstawowe, szkoły ponadpodstawowe.
 2. Badania specjalistyczne zgodnie ze zgłaszanymi potrzebami przez rodziców i placówki oświatowe.
 3. Diagnoza procesów integracji sensorycznej.
 4. Pomoc specjalistyczna - psychologa, pedagoga, logopedy i terapeuty SI.
 5. Zajęcia psychoedukacyjne dla rodziców i nauczycieli.
 6. Zajęcia psychoedukacyjne w wieku przedszkolnym dla dzieci i uczniów w wieku szkolnym.
 7. Porady i konsultacje dla rodziców, nauczycieli i specjalistów.
 8. Działalność informacyjna, profilaktyczna i wychowawcza.
 9. Dzielenie się wiedzą i umiejętnościami ze specjalistami pracującymi w placówkach oświatowych Powiatu Dąbrowskiego.

Realizacja wyznaczonych działań ma na celu pomoc dzieciom, uczniom i rodzicom w codziennym funkcjonowaniu, w niwelowaniu trudności, z którymi borykają się najmłodsi. Dzięki realizacji powyższego programu skróci się czas oczekiwania  na pomoc poradni, a rodzice otrzymają cenne wskazówki do pracy ze swoimi dziećmi.

Wartość projektu - 100 000 zł

Dofinansowanie - 100 000 zł